Regulamin konkursowy

 1. REGULAMIN KONKURSÓW
  • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na profilu SteaMaster – prasuj parą na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszej pracy konkursowej, postu konkursowego lub innej formy odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na funpage’u SteaMaster – prasuj parą, na portalu społecznościowym Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/SteaMasterpl i/lub na portalu Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/steamaster/ i/lub na wybranym blogu współpracującym z marką SteaMaster i/lub u wybranego partnera współpracującego z marką SteaMaster.
  • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
  • Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
  • Organizatorem Konkursu jest JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu i/lub wybrani partnerzy współpracujący z marką SteaMaster.
  • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. UCZESTNICY KONKURSU
  • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi konkursu i zawartej w poście/plakacie konkursowym.
  • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
  • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
  • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
  • Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
  • Aby przystąpić do Konkursu należy:
   • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie www.steamaster.pl/regulamin-konkursowy,
   • przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową
  • Zgłoszony do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
  • Prace konkursowe muszą być przygotowane specjalnie pod dany konkurs i nie mogą być opublikowane przed ogłoszeniem konkursu.
  • Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
  • Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.
  • Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com w osobnym poście na profilu marki przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
  • Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.
 4. NAGRODY
  • Nagrody, które są do wygrania w danych konkursie są umieszczone w poście konkursowym na naszym Facebooku, Instagramie, Imstagram Stories lub w poście konkursowym partnera konkursu. Nagrody wysyłane są na terytorium Polski.
  • Gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, to według ogólnej zasady od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji organizator pobiera podatek od całej wygranej – a nie tylko od nadwyżki.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu SteaMaster – prasuj parą w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
  • Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
  • Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
  • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
  • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  • Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.steamaster.pl. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.