Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu

WWW.STEAMASTER.PL

15.04.2024

  1. Organizatorem konkursu SteaMaster organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie jest JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Marcelińska 96B/152, 60-324 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Poznaniu pod nr. KRS: 0000580438 NIP: 7792435265 REGON: 362727546
  2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu i Organizatora.
  3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (t. J. Dz.U. Z 2020 r. Poz. 2094 ze zm.).
  4. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na portalu społecznościowym Instagram Organizatora: https://www.instagram.com/steamaster/.
  6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród Uczestników – na zasadach określonych w Regulaminie – Zwycięzców Konkursu (dalej: łącznie „Zwycięzcy”, a osobno „Zwycięzca”) – który wypełnili zadanie konkursowe:
   1. zaobserwowali profil @steamaster;
   2. polubili post konkursowy;
   3. wykonali pracę konkursową zgodną z opisem w poście na Instagramie.
  7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram, Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.
  8. Instagram, Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Instagram, Facebook.
  9. Wszelkie skargi, pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram, Facebook.
 1. Czas trwania Konkursu
  1. Konkurs jest przeprowadzany w okresie ustalonym w poście konkursowym na Instagramie.
  2. Publiczne ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu odbędzie się w dniu ustalonym w poście konkursowym na Instagramie, w komentarzu pod postem konkursowym.
  3. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i właściwego przebiegu Konkursu oraz określenia osób biorących w nim udział, w tym wyłonienia jego Zwycięzców, Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby wytypowane przez Organizatora spośród jego pracowników.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:
   1. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
   2. zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   3. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 poniżej.
  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Zasady uczestnictwa
  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, tj.
   1. zaobserwowanie profilu @steamaster;
   2. polubienie postu konkursowego;
   3. wykonanie pracy konkursowej zgodnej z opisem w poście na Instagramie.
  2. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień, jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
  3. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursowego oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia w trakcie trwania Konkursu Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
  5. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie wziąć w nim udział.
 4. Zasady i przebieg Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
   1. zaobserwowanie profilu @steamaster;
   2. polubienie postu konkursowego;
   3. wykonanie pracy konkursowej zgodnej z opisem w poście na Instagramie.
  2. Uczestnik zamieszczając pracę konkursową oświadcza, iż jest jego twórcą, posiada prawa autorskie do wszystkich elementów Zadania Konkursowego i udziela licencji na publikację Zadania Konkursowego w zakresie określonym w Regulaminie.
  3. Wykonanie Zadanie Konkursowego i zamieszczenie go przez Uczestnika na profilach Instagram nie może naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych, co każdy z Uczestników gwarantuje w zakresie materiału, który zamieści w ramach udziału w Konkursie.
  4. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika własnego wizerunku, Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w zakresie określonym w Regulaminie w celu realizacji Konkursu. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki SteaMaster w dowolnych mediach i nośnikach, w tym w Internecie.
 5. Nagrody i Zwycięzcy
  1. Nagrody w Konkursie są opisane w poście konkursowym na Instagramie.
  2. Organizatorzy skontaktują się z każdym ze Zwycięzców za pośrednictwem wiadomości prywatnej na serwisie Instagram w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od opublikowania rozstrzygnięcia i wyłonienia danych Zwycięzców, w celu pozyskania informacji niezbędnych do przekazania Nagrody.
  3. Zwycięzca jest zobowiązany odpowiedzieć na wiadomość wysłaną na portalu Instagram Organizatorów w ciągu 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej wysłania, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
  4. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorom wszystkich danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
  5. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Marcelińska 96B/152, 60-324 Poznań. Administrator udostępnia adres [email protected] jako kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane osobowe w zakresie wizerunku, imię i nazwisko, nadesłana praca konkursowa – zdjęcie, komentarze mogą być przetwarzane w celach informacyjnych, promocyjnych produktów Administratora i samej marki. Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. A) RODO przetwarza dane. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].
  3. Udostępnione dane osobowe mogą być przekazane innym odbiorcom danych osobowych, z którymi zawarto umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych w celach zbieżnych z celami przetwarzania przez Administratora, jak również organom, podmiotom uprawnionym do dostępu na podstawie aktualnych przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.
  4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach teleinformatycznych, niemniej jednak dane Uczestnika Konkursu nie będą poddawane profilowaniu.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Konkursu przysługują następujące uprawnienia:
   1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
    1. Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    3. Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    4. Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    5. Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    1. Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    3. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    2. Przetwarzanie odbywać się może w sposób zautomatyzowany;
   6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  7. Jednocześnie informujemy, iż Serwisy Społecznościowe – prowadzą własną politykę przetwarzania danych zamieszczanych na nich przez użytkownika. Zasadne jest zapoznanie się z Politykami prywatności danych Serwisów do czego zachęcamy.
 7. Odpowiedzialność
  1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu.
  2. Organizator odpowiada za wydanie Nagród Zwycięzcom zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia każdego pojedynczego tygodnia Konkursu.
  2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub Współorganizatora.
  4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
  5. Prawo do złożenie reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  3. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty i przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników Konkursu i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestnikom Konkursu przez publikację na stronie internetowej Organizatora.
  4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2024 r.